ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ዘልል ናብ docs navigation ዘልል
Check
in English

ምኽሪ መሳርሒታት

ሰነዳትን ኣብነታትን ንምውሳኽ ብሕታዊ ቡትስትራፕ መሳርሒታት ምስ CSSን ጃቫስክሪፕትን ብምጥቃም CSS3 ንኣኒሜሽንን ዳታ-bs-attributes ንከባብያዊ ኣርእስቲ መኽዘንን።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ነቲ tooltip plugin ክትጥቀመሉ ከለኻ ክትፈልጦም ዘለካ ነገራት፤

 • ምኽሪ መሳርሒታት ንኣቀማምጣ ኣብ ሳልሳይ ወገን ቤተ-መጻሕፍቲ ፖፐር ይምርኮሱ ። ቅድሚ , popper.min.js ከተካትት ኣለካ bootstrap.js፣ ወይ bootstrap.bundle.min.jsድማ ፖፐር ዝሓዘ ክትጥቀም ኣለካ።
 • ምኽርታት መሳርሒታት ብናይ ኣፈጻጽማ ምኽንያታት ምምራጽ ስለዝኾኑ ባዕልኻ ክትጅምሮም ኣለካ .
 • ዜሮ ንውሓት ዘለዎም ኣርእስታት ዘለዎም ምኽርታት መሳርሒታት ፈጺሞም ኣይርኣዩን እዮም።
 • container: 'body'ኣብ ዝያዳ ዝተሓላለኹ ኣካላት (ከም ናይ ምእታው ጉጅለታትና፣ ናይ መጠወቒ ጉጅለታት ወዘተ) ጸገማት ምቕራብ ንኸይፍጠር ምግላጽ ።
 • ኣብ ሕቡእ ባእታታት ምኽሪ መሳርሒታት ምብጋስ ኣይሰርሕን እዩ።
 • ምኽሪ መሳርሒታት ን .disabledወይ disabledባእታታት ኣብ መጠቕለሊ ባእታ ክብገሱ ኣለዎም።
 • ካብ ብዙሓት መስመራት ዝሽፍኑ ሃይፐርሊንክታት ምስ ዝጅምር፡ ምኽርታት መሳርሒታት ኣብ ማእከል ክኾኑ እዮም። ካብዚ ባህሪ ንምውጋድ white-space: nowrap;ኣብ sካ ተጠቐም ።<a>
 • ምኽሪ መሳርሒታት ቅድሚ ተዛመድቲ ባእታታቶም ካብ DOM ምእላይ ክሕብኡ ኣለዎም።
 • ሳላ ኣብ ውሽጢ ጽላሎት DOM ዝርከብ ባእታ ምኽሪ መሳርሒታት ክብገሱ ይኽእሉ።

እዚ ኩሉ ረኺብካዮ? ብሉጽ፡ ብገለ ኣብነታት ከመይ ከም ዝሰርሑ ንርአ።

ብነባሪ እዚ ክፍሊ እዚ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝተሃንጸ ናይ ትሕዝቶ ሳኒታይዘር ይጥቀም፣ እዚ ድማ ዝኾነ ብግልጺ ዘይተፈቕደ ናይ ኤችቲኤምኤል ባእታታት ይገፍፍ። ንዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ሰነዳት ጃቫስክሪፕትና ኣብ ክፍሊ ሳኒታይዘር ርአ ።
ናይዚ ኣካል ተንቀሳቓሲ ውጽኢት ኣብቲ ናይ prefers-reduced-motionሚድያ ሕቶ ዝምርኮስ እዩ። ኣብቲ ናይ ተበጻሕነት ሰነድና ኣብቲ ዝተቐነሰ ምንቅስቓስ ዝብል ክፍሊ ርአ ።

ኣብነታት

ምኽርታት መሳርሒታት ኣንቅሕ

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፡ ቅድሚ ምጥቃምካ ምኽርታት መሳርሒታት ክትጅምሮ ኣለካ። ሓደ ካብቲ ኣብ ሓደ ገጽ ንዘለዉ ኩሎም ምኽርታት መሳርሒታት ንምጅማር ዝሕግዝ መንገዲ ብባህርያቶም ምምራጽ ምኾነ data-bs-toggle፣ ከምዚ፤

const tooltipTriggerList = document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]')
const tooltipList = [...tooltipTriggerList].map(tooltipTriggerEl => new bootstrap.Tooltip(tooltipTriggerEl))

ምኽሪ መሳርሒታት ንምርኣይ ኣብዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሊንክታት ምልክት ግበር፤

ገለ ናይ ውሽጢ መስመር መላግቦታት ምስ መሳርሒታት ምልክታት ንምግላጽ ናይ ቦታ ጽሑፍ ። እዚ ሕጂ መመላእታ ጥራይ እዩ፣ ቀታሊ የለን። ኣብዚ ዝተቐመጠ ትሕዝቶ ህላወ ሓቀኛ ጽሑፍ ንምምሳል ጥራይ ’ ዩ ። እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም ኩነታት ክጥቀሙ ከለዉ ምኽርታት መሳርሒታት ከመይ ከም ዝመስሉ ሓሳብ ንኽህበካ ጥራይ። ስለዚ ተስፋ ንገብር ሕጂ እዞም ኣብ ሊንክታት ዘለዉ መሳርሒታት ብኸመይ ብተግባር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ርኢኹም ኣለኩም፣ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኹም መርበብ ሓበሬታ ወይ ፕሮጀክት ምስ ተጠቐምኩምዎም።

html ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
<p class="muted">Placeholder text to demonstrate some <a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="Default tooltip">inline links</a> with tooltips. This is now just filler, no killer. Content placed here just to mimic the presence of <a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="Another tooltip">real text</a>. And all that just to give you an idea of how tooltips would look when used in real-world situations. So hopefully you've now seen how <a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="Another one here too">these tooltips on links</a> can work in practice, once you use them on <a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="The last tip!">your own</a> site or project.
</p>
titleሓደ ወይ ኣብ ኤችቲኤምኤልካ ክትጥቀመሉ ናጻ ትኸውን data-bs-title። መዓስ titleኣብ ጥቕሚ ይውዕል፡ ፖፐር ብኣውቶማቲክ በቲ data-bs-titleእቲ ባእታ መዓስ ከም ዝቐርብ ይትክኦ።

ብሕታዊ መሳርሒታት ምኽርታት

ኣብ v5.2.0 ተወሰኸ

መልክዕ ናይ መሳርሒታት ምኽሪ ተለዋዋጢ CSS ተጠቂምካ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ። data-bs-custom-class="custom-tooltip"ንባህላዊ መልክዕና ስፍሓት ንምሃብ ብሕታዊ ክፍሊ ምስ ንሰርዕን ንሓደ ሎካል CSS ተለዋዋጢ ንምግዳፍን ንጥቀመሉን።

.custom-tooltip {
 --bs-tooltip-bg: var(--bs-primary);
}
html ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
<button type="button" class="btn btn-secondary"
    data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top"
    data-bs-custom-class="custom-tooltip"
    data-bs-title="This top tooltip is themed via CSS variables.">
 Custom tooltip
</button>

ኣንፈታት

ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ መጠወቒታት ምልክት ብምግባር ነተን ኣርባዕተ ኣንፈታት መሳርሒታት ርአ፡ ማለት ላዕለዋይ፡ የማን፡ ታሕተዋይን ጸጋምን። ኣብ RTL Bootstrap ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ኣንፈታት ይንጸባረቑ።

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" data-bs-title="Tooltip on top">
 Tooltip on top
</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="right" data-bs-title="Tooltip on right">
 Tooltip on right
</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="bottom" data-bs-title="Tooltip on bottom">
 Tooltip on bottom
</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="left" data-bs-title="Tooltip on left">
 Tooltip on left
</button>

ከምኡ’ውን ምስ ብሕታዊ ኤችቲኤምኤል ዝተወሰኸ፤

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-html="true" data-bs-title="<em>Tooltip</em> <u>with</u> <b>HTML</b>">
 Tooltip with HTML
</button>

ምስ SVG፤

ሲኤስኤስ

ተለዋዋጢ ረቛሒታት

ኣብ v5.2.0 ተወሰኸ

ከም ኣካል ናይቲ ቡትስትራፕ ዝምዕብል ዘሎ CSS ተለዋዋጢ ኣቀራርባ፡ መሳርሒታት ሕጂ ንዝተማዕበለ .tooltipናይ ሓቂ ግዜ ምምዕርራይ ከባብያዊ CSS ተለዋዋጢ on ይጥቀሙ። ክብርታት ናይ CSS ተቐያየርቲ ብመንገዲ Sass ይቕመጡ፣ ስለዚ Sass ምምዕርራይ ጌና ይድገፍ እዩ፣ ንሱ እውን።

 --#{$prefix}tooltip-zindex: #{$zindex-tooltip};
 --#{$prefix}tooltip-max-width: #{$tooltip-max-width};
 --#{$prefix}tooltip-padding-x: #{$tooltip-padding-x};
 --#{$prefix}tooltip-padding-y: #{$tooltip-padding-y};
 --#{$prefix}tooltip-margin: #{$tooltip-margin};
 @include rfs($tooltip-font-size, --#{$prefix}tooltip-font-size);
 --#{$prefix}tooltip-color: #{$tooltip-color};
 --#{$prefix}tooltip-bg: #{$tooltip-bg};
 --#{$prefix}tooltip-border-radius: #{$tooltip-border-radius};
 --#{$prefix}tooltip-opacity: #{$tooltip-opacity};
 --#{$prefix}tooltip-arrow-width: #{$tooltip-arrow-width};
 --#{$prefix}tooltip-arrow-height: #{$tooltip-arrow-height};
 

ሳስ ተለዋዋጢ ረቛሒታት

$tooltip-font-size:         $font-size-sm;
$tooltip-max-width:         200px;
$tooltip-color:           $white;
$tooltip-bg:            $black;
$tooltip-border-radius:       $border-radius;
$tooltip-opacity:          .9;
$tooltip-padding-y:         $spacer * .25;
$tooltip-padding-x:         $spacer * .5;
$tooltip-margin:          null; // TODO: remove this in v6

$tooltip-arrow-width:        .8rem;
$tooltip-arrow-height:       .4rem;
// fusv-disable
$tooltip-arrow-color:        null; // Deprecated in Bootstrap 5.2.0 for CSS variables
// fusv-enable

ኣጠቓቕማ

እቲ ናይ መሳርሒ ምኽሪ ፕላግ-ኢን ትሕዝቶን ምልክትን ብመሰረት ጠለብ የፍሪ፣ ብነባሪ ድማ ድሕሪ እቲ መበገሲ ባእታኦም መተሓሳሰቢ መሳርሒታት የቐምጥ።

ነቲ ናይ መሳርሒ ምኽሪ ብመንገዲ ጃቫስክሪፕት ኣበግሶ፤

const exampleEl = document.getElementById('example')
const tooltip = new bootstrap.Tooltip(exampleEl, options)
ምፍሳስን auto...scroll

መሳርሒ ምኽሪ ኣቀማምጣ ሓደ ወላዲ መትሓዚ ናትና ክህልዎ overflow: autoወይ overflow: scrollክፈትዎ ከሎ ብኣውቶማቲክ ክቕየር ይፍትን .table-responsive, ግን ሕጂ ውን ናይቲ መበቆላዊ ኣቀማምጣ ኣቀማምጣ ይሕሉ። ነዚ ንምፍታሕ፡ ነቲ boundaryኣማራጺ (ንእቲ popperConfigኣማራጺ ዝጥቀም ፍሊፕ መቐየሪ) ናብ ዝኾነ HTMLElement ኣቐምጦ ነቲ ነባሪ ዋጋ ንምግዳፍ 'clippingParents'፡ ፡ ከም document.body:

const tooltip = new bootstrap.Tooltip('#example', {
 boundary: document.body // or document.querySelector('#boundary')
})

ምልክት ምግባር

ንሓደ መሳርሒ ምኽሪ ዘድሊ ምልክት dataባህሪ ጥራይ ኮይኑ titleኣብቲ HTML ባእታ ምኽሪ መሳርሒ ክህልወካ ትደሊ። እቲ ዝፍጠር ምልክት ናይ ሓደ መሳርሒ ምኽሪ ምናልባት ቀሊል እዩ፣ ዋላ እኳ ቦታ ዝሓትት እንተኾነ (ብነባሪ፣ topብፕላግ-ኢን ናብ ዝተቐመጠ)።

ንተጠቀምቲ ቁልፊ ሰሌዳን ሓጋዚ ቴክኖሎጅን መሳርሒታት ዝሰርሑ ምግባር

ኣብ HTML ባእታታት ብባህሊ ኣብ ሰሌዳ ቁልፊ ዘተኮሩን መስተጋብራዊ ዝኾኑን (ከም መላግቦታት ወይ ቁጽጽር ቅጥዒ) ጥራይ እዩ ምኽርታት መሳርሒታት ክትውስኽ ዘለካ። ዋላ እኳ ፍቓደኛታት ኤችቲኤምኤል ባእታታት (ከም <span>s) ነቲ ባህሪ ብምውሳኽ ትኹረት ዝገብሩ ክኾኑ እንተኽኣሉ tabindex="0"፡ እዚ ንተጠቀምቲ ሰሌዳ ቁልፊ ኣብ ዘይመተሓላለፍቲ ባእታታት ከሕርቑን ከደናግሩን ዝኽእሉ ናይ ትብ ደውታታት ክውስኽ እዩ፡ መብዛሕትኦም ሓገዝቲ ቴክኖሎጂታት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ነቲ ምኽሪ መሳርሒ ኣየፍልጡን እዮም። hoverብተወሳኺ ፡ ንመሳርሒታትካ ከም መበገሲ ንመሳርሒኻ ጥራይ ኣይትጽጋዕ ፡ እዚ ንመሳርሒታትካ ንተጠቀምቲ ሰሌዳ ቁልፊ ንኽጅምር ዘይከኣል ይገብሮ።

<!-- HTML to write -->
<a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="Some tooltip text!">Hover over me</a>

<!-- Generated markup by the plugin -->
<div class="tooltip bs-tooltip-top" role="tooltip">
 <div class="tooltip-arrow"></div>
 <div class="tooltip-inner">
  Some tooltip text!
 </div>
</div>

ስንኩላን ባእታታት

እቲ ባህሪ ዘለዎም ባእታታት disabledመስተጋብራዊ ኣይኮኑን፣ ማለት ተጠቀምቲ ንሓደ መሳርሒ ምኽሪ (ወይ ፖፖቨር) ንምብጋስ ከተኩሩ፣ ክሕንብሱ፣ ወይ ጠዊቖም ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም። ከም መፍትሒ፡ ነቲ ምኽሪ መሳርሒ ካብ መጠቕለሊ <div>ወይ ክትጅምሮ ክትደሊ ኢኻ <span>፡ ብዝበለጸ ን ቁልፊ ሰሌዳ-ትኹረት ዝግበረሉ ተጠቂምካ tabindex="0"

html ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
<span class="d-inline-block" tabindex="0" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="Disabled tooltip">
 <button class="btn btn-primary" type="button" disabled>Disabled button</button>
</span>

ኣማራጺታት

ኣማራጺታት ብባህርያት ዳታ ወይ ጃቫስክሪፕት ክሓልፉ ስለ ዝኽእሉ data-bs-፡ ከምቲ ኣብ data-bs-animation="{value}". ነቶም ኣማራጺታት ብመንገዲ ባህርያት ዳታ ክትሓልፍ ከለኻ ፡ ዓይነት ኬዝ ናይቲ ስም ኣማራጺ ካብ “ camelCase ” ናብ “ kebab -case ” ምቕያርካ ኣረጋግጽ። ንኣብነት data-bs-custom-class="beautifier"ኣብ ክንዲ data-bs-customClass="beautifier".

ካብ Bootstrap 5.2.0 ጀሚሩ ኩሎም ኣካላት ንሓደ ፈተነ ዝተሓዝአ ዳታ ባህሪ ይድግፉ እዚ data-bs-configድማ ቀሊል ውቅር ኣካላት ከም JSON ሕብረ ቃላት ከዕቁብ ይኽእል። ሓደ ባእታ data-bs-config='{"delay":0, "title":123}'and data-bs-title="456"attributes ምስ ዝህልዎ፡ እቲ ናይ መወዳእታ titleዋጋ ክኸውን እዩ 456፡ እቶም ዝተፈላለዩ ዳታ ባህርያት ድማ ኣብ data-bs-config. ብተወሳኺ፡ ዝጸንሑ ባህርያት ዳታ ከም data-bs-delay='{"show":0,"hide":150}'.

ንጸጥታዊ ምኽንያታት እቶም sanitize, sanitizeFn, ከምኡውን allowListኣማራጺታት ባህርያት ዳታ ተጠቒምካ ክቐርቡ ከምዘይክእሉ ኣስተውዕል።
ሽም ዓይነት ትሑዝ መግለፂ
allowList ግኡዝ ነገር ነባሪ ዋጋ ዝተፈቕዱ ባህርያትን መለለዪታትን ዝሓዘ ነገር።
animation ቡልያን ዝብል እዩ። true ኣብቲ መሳርሒ ምኽሪ ናይ CSS ምድምሳስ ምስግጋር ተግባራዊ ግበር።
boundary ሕብረ ቃላት፣ ባእታ 'clippingParents' ናይ ምፍሳስ ደረት ዶብ ናይቲ መሳርሒ ምኽሪ (ንናይ ፖፐር preventOverflow መቐየሪ ጥራይ እዩ ዝምልከት)። ብነባሪ መልክዑ 'clippingParents'፡ HTMLElement መወከሲ እዩ (ብጃቫስክሪፕት ጥራይ ኣቢሉ) ክቕበል ይኽእልን ይኽእል። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Popper's detectOverflow docs ተወከሱ ።
container ሕብረ ቃላት፡ ባእታ፡ ሓሶት። false ነቲ ናይ መሳርሒ ምኽሪ ናብ ሓደ ፍሉይ ባእታ ይውስኾ። ኣብነት container: 'body'፡ . እዚ ኣማራጺ ብፍላይ ጠቓሚ እዩ ምኽንያቱ ነቲ ጫፍ መሳርሒ ኣብ ዋሕዚ ናይቲ ሰነድ ኣብ ጥቓ እቲ መበገሲ ባእታ ከተቐምጦ ስለዘኽእለካ - እዚ ድማ እቲ ጫፍ መሳርሒ ኣብ እዋን ምቕያር ዓቐን መስኮት ካብቲ መበገሲ ባእታ ርሒቑ ከይንሳፈፍ ይከላኸል።
customClass ሕብረ ቃላት፣ ተግባር '' ኣብቲ መሳርሒ ምኽሪ ምስ ተራእየ ክፍልታት ምውሳኽ። እዞም ክፍልታት ኣብ ርእሲ ዝኾነ ኣብቲ ቅጥዒ ዝተገልጸ ክፍልታት ከም ዝውሰኹ ኣስተውዕል። ብዙሓት ክፍልታት ንምውሳኽ፡ ብነጥቢ ፍለዮም 'class-1 class-2'፡ . ብተወሳኺ ተወሳኺ ኣስማት ክፍሊ ዝሓዘ ሓደ ሕብረ ቃላት ክመልስ ዘለዎ ፋንክሽን ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ።
delay ቁጽሪ፡ ኣቕሓ 0 ምድንጓይ ምርኣይን ምሕባእን ምኽሪ መሳርሒ (ms)-ንዓይነት ማንዋል ትሪግር ኣይምልከትን እዩ። ቁጽሪ እንተተቐሪቡ፡ ምድንጓይ ኣብ ክልቲኡ ምሕባእ/ምርኣይ ይትግበር። ኣቃውማ ኣቕሓ delay: { "show": 500, "hide": 100 }፡ .
fallbackPlacements ስርርዕ ['top', 'right', 'bottom', 'left'] ዝርዝር ኣቀማምጣታት ኣብ ስርርዕ (ብቅደም ተኸተል ምርጫ) ብምሃብ ፎልባክ ኣቀማምጣታት ምግላጽ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ፖፐር ናይ ባህሪ ሰነዳት ተወከሱ ።
html ቡልያን ዝብል እዩ። false ኣብቲ መሳርሒ ምኽሪ HTML ፍቐድ። ሓቂ እንተኾይኑ ኣብቲ tooltip's ዝርከቡ HTML tags ኣብቲ tooltip titleክቐርቡ እዮም። ሓሶት እንተኾይኑ innerText፡ ንብረት ናብ ዶም ትሕዝቶ ንምእታው ክውዕል እዩ። ብዛዕባ መጥቃዕቲ XSS እንተተጨኒቕካ ጽሑፍ ተጠቐም።
offset ስርርዕ፣ ሕብረ ቃላት፣ ተግባር [0, 0] ምትዕርራይ ናይቲ መሳርሒ ምኽሪ ብተዛማዲ ምስቲ ዕላማኡ። ኣብ ዳታ ባህርያት ብኮማ ዝተፈላለዩ ክብርታት ከም: data-bs-offset="10,20". ሓደ ፋንክሽን ነቲ ኦፍሴት ንምውሳን ክጥቀመሉ ከሎ፡ ከም ቀዳማይ ሞጎቱ፡ ፖፐር ኣቀማምጣ፡ መወከሲ፡ ፖፐር ሬክትስን ዝሓዘ ነገር ሒዙ ይጽዋዕ። እቲ መበገሲ ባእታ DOM node ከም ካልኣይ ሞጎተ ይሓልፍ። እቲ ፋንክሽን ክልተ ቁጽርታት ዘለዎ ስርዓት ክመልስ ኣለዎ: skidding , distance . ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ፖፐር ኦፍሴት ዶክስ ተወከሱ ።
placement ሕብረ ቃላት፣ ተግባር 'top' ከመይ ጌርና ነቲ ቱልቲፕ ነቐምጦ: auto, top, bottom, left, right. ምስ autoተገልጸ፡ ነቲ መሳርሒ ምኽሪ ብዳይናሚክ ዳግማይ ከቕንዖ እዩ። ሓደ ፋንክሽን ንኣቀማምጣ ንምውሳን ኣብ ዝጥቀመሉ እዋን፡ ቱልቲፕ DOM ኖድ ከም ቀዳማይ ሞጎተኡ፡ እቲ ትሪግሪንግ ኤለመንት DOM ኖድ ድማ ከም ካልኣይ ጌሩ ይጽዋዕ። እቲ thisዓውዲ ናብቲ ናይ መሳርሒ ምኽሪ ምሳሌ ይቕመጥ።
popperConfig ባዶ፣ ነገር፣ ተግባር null ናይ ቡትስትራፕ ነባሪ ናይ ፖፐር ውቅር ንምቕያር፡ ናይ ፖፐር ውቅር ርአ ። ሓደ ፋንክሽን ንናይ ፖፐር ውቅር ንምፍጣር ክጥቀመሉ ከሎ፡ ብናይ ቡትስትራፕ ነባሪ ፖፐር ውቅር ዝሓዘ ነገር ይጽዋዕ። ነቲ ነባሪ ምስ ናይ ገዛእ ርእስኻ ውቅር ክትጥቀመሉን ክትወሃሃዶን ይሕግዘካ። እቲ ተግባር ንፖፐር ናይ ውቅር ነገር ክመልስ ኣለዎ።
sanitize ቡልያን ዝብል እዩ። true ነቲ ሳኒታይዜሽን ምኽኣል ወይ ምዕጻው። If activated 'template', 'content'ከምኡውን 'title'ኣማራጺታት ሳኒታይዝ ክግበረሎም እዩ።
sanitizeFn ባዶ፣ ተግባር null ኣብዚ ናይ ባዕልኻ ሳኒታይዝ ፋንክሽን ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ንጽሬት ንምፍጻም ውፉይ ቤተ-መጻሕፍቲ ክትጥቀም እንተደሊኻ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል።
selector ገመድ፣ ሓሶት። false ሓደ መምረጺ እንተተዋሂቡ፡ ናይ መሳርሒ ምኽሪ ነገራት ናብቶም ዝተገልጹ ዕላማታት ክውከሉ እዮም። ብተግባር እዚ ንመሳርሒታት ኣብ ዳይናሚክ ዝተወሰኹ DOM elements ( jQuery.onsupport) እውን ንምትግባር ይጥቀመሉ። ነዚ ጉዳይን መሃሪ ኣብነትን ርአ ።
template ገመድ '<div class="tooltip" role="tooltip"><div class="tooltip-arrow"></div><div class="tooltip-inner"></div></div>' ንመሳርሒ ምኽሪ ክትፈጥር ከለኻ ክትጥቀመሉ እትደሊ HTML መሰረት ግበር። እቲ tooltip's titleኣብቲ .tooltip-inner. .tooltip-arrowናይቲ መሳርሒ ፍላጻ ክኸውን እዩ። እቲ ደጋዊ ዝኾነ መጠቕለሊ ባእታ .tooltipክፍሊን role="tooltip".
title ሕብረ ቃላት፣ ባእታ፣ ተግባር '' titleባህሪ እንተዘይሃልዩ ነባሪ ዋጋ ኣርእስቲ ። ሓደ ፋንክሽን እንተተዋሂቡ this፡ መወከሲኡ ምስቲ ፖፖቨር ዝተተሓሓዘሉ ባእታ ተሰሪዑ ክጽዋዕ እዩ።
trigger ገመድ 'hover focus' ከመይ ጌሩ tooltip ይጅምር: ጠውቕ: ተንቀሳቐስ: ፎኮስ: ማንዋል። ብዙሓት መበገሲታት ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ፤ ብነጥቢ ፍለዮም። እቲ መሳርሒ ምኽሪ ብመንገዲ , and methods 'manual'ብፕሮግራም ከም ዝጅምር የመልክት ፤ እዚ ዋጋ ምስ ዝኾነ ካልእ መበገሲ ክውሃሃድ ኣይክእልን። ንባዕሉ ብመንገዲ ቁልፊ ሰሌዳ ክብገስ ዘይክእል ምኽርታት መሳርሒታት ከስዕብ እዩ፣ ንተጠቀምቲ ሰሌዳ ቁልፊ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ንምትሕልላፍ ኣማራጺ ሜላታት ምስ ዝህሉ ጥራይ ድማ ክጥቀመሉ ይግባእ።.tooltip('show').tooltip('hide').tooltip('toggle')'hover'

ንውልቃዊ ምኽርታት መሳርሒታት ዝኸውን ባህርያት ዳታ

ኣማራጺታት ንውልቃዊ ምኽርታት መሳርሒታት ብኣማራጺ ብመንገዲ ኣጠቓቕማ ባህርያት ዳታ ክግለጹ ይኽእሉ፣ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ።

ፋንክሽን ምስ ምጥቃምpopperConfig

const tooltip = new bootstrap.Tooltip(element, {
 popperConfig(defaultBsPopperConfig) {
  // const newPopperConfig = {...}
  // use defaultBsPopperConfig if needed...
  // return newPopperConfig
 }
})

ኣገባባት

ዘይተመዓራረዩ ኣገባባትን ምስግጋራትን።

ኩሎም ናይ ኤፒኣይ ሜላታት ዘይተመዓራረዩ ኮይኖም ምስግጋር ይጅምሩ ። እቲ ምስግጋር ምስ ተጀመረ ግን ከኣ ቅድሚ ምውድኡ ናብቲ ደዋሊ ይምለሱ ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ሓደ መሰጋገሪ ኣካል ዝግበር ናይ ሜላ ጻውዒት ዕሽሽ ክበሃል እዩ .

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ሰነድ ጃቫስክሪፕትና ርአ

ሜላ መግለፂ
disable ናይ ሓደ ባእታ መሳርሒ ምኽሪ ንኽርአ ዘለዎ ዓቕሚ የወግድ። እቲ መሳርሒ ምኽሪ ዳግማይ ምስ ዝኽፈት ጥራይ እዩ ክረአ ዝኽእል።
dispose ናይ ሓደ ባእታ መሳርሒ ምኽሪ ይሓብእን የጥፍእን (ኣብ DOM element ዝተዓቀበ ዳታ የወግድ)። ውክልና ዝጥቀሙ ምኽርታት መሳርሒታት ( እቲ selectorኣማራጺ ተጠቒሞም ዝፍጠሩ ) ኣብ ዘርኢ መበገሲ ባእታታት ብውልቂ ክጠፍኡ ኣይክእሉን።
enable ናይ ሓደ ባእታ tooltip ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ይህቦ። ምኽሪ መሳርሒታት ብነባሪ ይንቀሳቐሱ።
getInstance ስታትቲክ ሜላ እዚ ድማ ነቲ ናይ መሳርሒ ምኽሪ ምሳሌ ምስ ሓደ DOM ባእታ ዝተኣሳሰር ክትረኽቦ ዘኽእለካ፣ ወይ ድማ እንተዘይተጀሚሩ ሓድሽ ክትፈጥር ዘኽእለካ።
getOrCreateInstance ስታትቲክ ሜላ እዚ ድማ ነቲ ናይ መሳርሒ ምኽሪ ምሳሌ ምስ ሓደ DOM ባእታ ዝተኣሳሰር ክትረኽቦ ዘኽእለካ፣ ወይ ድማ እንተዘይተጀሚሩ ሓድሽ ክትፈጥር ዘኽእለካ።
hide ናይ ሓደ ባእታ መሳርሒ ምኽሪ ይሓብእ። ቅድሚ እቲ መሳርሒ ምኽሪ ብጭቡጥ ምሕባኡ (ማለት ቅድሚ እቲ hidden.bs.tooltipፍጻመ ምፍጣሩ) ናብቲ ደዋሊ ይምለስ። እዚ ከም “ብኢድ” ምብጋስ ናይቲ መሳርሒ ምኽሪ ይቑጸር።
setContent ድሕሪ ምጅማር ትሕዝቶ ናይቲ መሳርሒ ምኽሪ ዝቕይረሉ መንገዲ ይህብ።
show ናይ ሓደ ባእታ መሳርሒ ምኽሪ ይገልጽ። ቅድሚ እቲ መሳርሒ ምኽሪ ብጭቡጥ ምርኣይ (ማለት ቅድሚ እቲ shown.bs.tooltipፍጻመ ምፍጣሩ) ናብቲ ደዋሊ ይምለስ። እዚ ከም “ብኢድ” ምብጋስ ናይቲ መሳርሒ ምኽሪ ይቑጸር። ዜሮ ንውሓት ዘለዎም ኣርእስታት ዘለዎም ምኽርታት መሳርሒታት ፈጺሞም ኣይርኣዩን እዮም።
toggle ናይ ሓደ ባእታ መሳርሒ ምኽሪ ይቕይሮ። ቅድሚ እቲ መሳርሒ ምኽሪ ብጭቡጥ ምርኣይ ወይ ምሕባኡ (ማለት ቅድሚ እቲ shown.bs.tooltipወይ hidden.bs.tooltipፍጻመ ምፍጣሩ) ናብቲ ደዋሊ ይምለስ። እዚ ከም “ብኢድ” ምብጋስ ናይቲ መሳርሒ ምኽሪ ይቑጸር።
toggleEnabled ናይ ሓደ ባእታ መሳርሒ ምኽሪ ንኽርአ ወይ ንኽሕባእ ዘለዎ ዓቕሚ ይቕይሮ።
update ናይ ሓደ ባእታ መሳርሒ ምኽሪ ኣቀማምጣ የዘምን።
const tooltip = bootstrap.Tooltip.getInstance('#example') // Returns a Bootstrap tooltip instance

// setContent example
tooltip.setContent({ '.tooltip-inner': 'another title' })
እቲ setContentሜላ ንሓደ ሞጎተ ይቕበል object፣ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ንብረት-መፍትሕ ኣብ ውሽጢ እቲ ፖፖቨር ቅጥዒ ቅኑዕ stringመምረጺ እዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ተዛማዲ ንብረት-ዋጋ ድማ string| element| function| null

ፍጻሜታት

ዝግጅት መግለፂ
hide.bs.tooltip እዚ ፍጻመ እዚ እቲ ናይ hideምሳሌ ሜላ ምስ ተጸውዐ ብቕጽበት ይትኮስ።
hidden.bs.tooltip እዚ ፍጻመ እዚ እቲ ፖፖቨር ካብ ተጠቃሚ ምሕባእ ምስ ወድአ እዩ ዝትኮስ (ምስግጋር CSS ክሳብ ዝዛዘም ክጽበ እዩ)።
inserted.bs.tooltip እዚ ፍጻመ ድሕሪ እቲ show.bs.tooltipፍጻመ ዝትኮስ እቲ ናይ መሳርሒ ምኽሪ ቅጥዒ ናብ DOM ምስ ተወሰኸ እዩ።
show.bs.tooltip showእዚ ፍጻመ እዚ እቲ ናይ ምሳሌ ሜላ ምስ ዝጽዋዕ ብቕጽበት ይትኩስ ።
shown.bs.tooltip እዚ ፍጻመ እዚ እቲ ፖፖቨር ንተጠቃሚ ርኡይ ምስ ዝኸውን እዩ ዝትኮስ (ምስግጋር CSS ክሳብ ዝዛዘም ክጽበ እዩ)።
const myTooltipEl = document.getElementById('myTooltip')
const tooltip = bootstrap.Tooltip.getOrCreateInstance(myTooltipEl)

myTooltipEl.addEventListener('hidden.bs.tooltip', () => {
 // do something...
})

tooltip.hide()