Laktawan ti kangrunaan a linaon Laktawan ti docs navigation
Check
in English

I-download

I-download ti Bootstrap tapno makaala ti naurnong a CSS ken JavaScript, taudan a kodigo, wenno iraman daytoy kadagiti paboritom a manager ti pakete a kas ti npm, RubyGems, ken dadduma pay.

Naurnong ti CSS ken JS

I-download ti nakasagana nga usaren a naurnong a kodigo para iti Bootstrap v5.2.1 tapno nalaka a maitumba iti proyektom, a pakairamanan ti:

Daytoy ket saan a mangiraman ti dokumentasion, dagiti taudan a papeles, wenno ania man nga opsional a panagpanpanunot ti JavaScript a kas ti Popper.

I-download

Dagiti gubuayan a file

Tignayen ti Bootstrap babaen ti bukodmo a tubo ti sanikua babaen ti panangi-download kadagiti taudan a Sass, JavaScript, ken dagiti file ti dokumentasionmi. Daytoy a pagpilian ket agkasapulan ti sumagmamano a kanayonan a ramit:

  • Sass a kompiler para iti panagtipon kadagiti taudan a papeles ti Sass kadagiti CSS a papeles
  • Autoprefixer para iti panangirugi ti aglaklako ti CSS

Should you require our full set of build tools , dagitoy ket nairaman para iti panagparang-ay ti Bootstrap ken dagiti dokna, ngem dagitoy ket nalabit a saan a maibagay para kadagiti bukodmo a panggep.

I-download ti gubuayan

Dagiti pagarigan

No kayatmo nga i-download ken sukimaten dagiti pagariganmi , mabalinmo nga alaen dagiti naibangon a pagarigan:

I-download dagiti Pagarigan

CDN babaen ti jsDelivr

Laktawan ti panagi-download babaen ti jsDelivr tapno mangitulod ti nai-cache a bersion ti naurnong a CSS ken JS ti Bootstrap iti proyektom.

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8" crossorigin="anonymous"></script>

No agus-usar ka ti naurnong a JavaScript mi ​​ken kaykayatmo nga iraman ti Popper a naisina, inayonmo ti Popper sakbay ti JS-mi, babaen ti CDN a nasaysayaat.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/[email protected]/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-oBqDVmMz9ATKxIep9tiCxS/Z9fNfEXiDAYTujMAeBAsjFuCZSmKbSSUnQlmh/jp3" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-7VPbUDkoPSGFnVtYi0QogXtr74QeVeeIs99Qfg5YCF+TidwNdjvaKZX19NZ/e6oz" crossorigin="anonymous"></script>

Dagiti manager ti pakete

Guyoden dagiti taudan a papeles ti Bootstrap iti dandani ania man a proyekto nga addaan kadagiti sumagmamano kadagiti kalatakan a manager ti pakete. Uray ania ti manager ti pakete, ti Bootstrap ket agkasapulan ti Sass a kompiler ken Autoprefixer para iti maysa a panagisaad a maipada kadagiti opisial a naurnong a bersionmi.

npm nga

I-install ti Bootstrap kadagiti Node.js powered apps-mo babaen ti npm package :

npm install [email protected]

const bootstrap = require('bootstrap')wenno import bootstrap from 'bootstrap'ikarga amin dagiti plugin ti Bootstrap iti maysa a bootstrapbanag. Ti bootstrapmodule a mismo ket mangi-export amin kadagiti plugin tayo. Mabalinmo a manual nga ikarga dagiti plugin ti Bootstrap a saggaysa babaen ti panangikarga kadagiti /js/dist/*.jspapeles iti baba ti kangatuan nga antas a direktorio ti pakete.

Ti Bootstrap's package.jsonket aglaon ti sumagmamano a kanayonan a metadata iti baba dagiti sumaganad a tulbek:

  • sass- dalan ti kangrunaan a taudan a file ti Sass ti Bootstrap
  • style- dalan ti saan a napabassit a CSS ti Bootstrap a naurnong babaen ti panagusar kadagiti default a panagitunos (awan ti panagpasayaat) .
Rugian ti Bootstrap babaen ti npm babaen ti starter project mi! Agturong iti pagidulinan ti plantilia ti twbs/bootstrap-npm-starter tapno makita no kasano ti mangbangon ken mangpasayaat ti Bootstrap iti bukodmo a proyekto ti npm. Iramanna ti Sass a kompiler, Autoprefixer, Stylelint, PurgeCSS, ken dagiti Ikono ti Bootstrap.

sinulid nga

I-install ti Bootstrap kadagiti Node.js powered apps-mo babaen ti yarn package :

Ruby nga Gems

I-install ti Bootstrap kadagiti Ruby apps mo babaen ti Bundler ( mairekomendar ) ken RubyGems babaen ti pananginayon ti sumaganad a linia iti Gemfile:

gem 'bootstrap', '~> 5.2.1'

Saan laeng a dayta, no saanmo nga agus-usar ti Bundler, mabalinmo nga i-install ti gem babaen ti panangipataray iti daytoy a bilin:

gem install bootstrap -v 5.2.1

Kitaen ti README ti gem para iti kanayonan a detalye.

Kompositor

Mabalinmo pay nga i-install ken imanehar ti Sass ken JavaScript ti Bootstrap babaen ti Composer :

composer require twbs/bootstrap:5.2.1

NuGet nga

No agparang-ayka iti .NET Framework, mabalinmo pay nga i-install ken imanehar ti CSS wenno Sass ken JavaScript ti Bootstrap babaen ti NuGet . Dagiti baro a proyekto ket rumbeng nga agusar ti libman wenno sabali a pamay-an a kas ti NuGet ket nadisenio para kadagiti naurnong a kodigo, saan a dagiti frontend a sanikua.

Install-Package bootstrap
Install-Package bootstrap.sass