Laktawan ti kangrunaan a linaon
Check

Dagiti Bersion

Ti apendise ti naisangayan a dokumentasion para iti gangani tunggal maysa a pannakairuar ti Bootstrap, manipud iti v1 aginggana iti v5.

v5.x nga

Agdama a kangrunaan a nairuar. Ti naudi nga update ket v5.2.1.

v4.x nga

Ti napalabas a dakkel a pannakairuarmi nga addaan kadagiti babassit a pannakairuarna. Ti naudi nga update ket v4.6.0.

v3.x nga

Tunggal minor ken patch release manipud iti v3 ket nailista iti baba. Ti naudi nga update ket v3.4.1.

v2.x nga

Tunggal minor ken patch release manipud iti v2 ket nailista iti baba.

v1.x nga

Tunggal minor ken patch release manipud iti v1 ket nailista iti baba.