Laktawan ti kangrunaan a linaon Laktawan ti docs navigation
Check
in English

Dagiti variable ti CSS

Usaren dagiti kostumbre a tagikua ti CSS ti Bootstrap para iti napardas ken agpasango a disenio ken panagrang-ay.

Ti Bootstrap ket mangiraman kadagiti adu a kostumbre a tagikua ti CSS (dagiti variable) iti naurnong a CSSna para iti aktual nga oras a panagpasayaat nga awan ti kasapulan a mangtipon manen ti Sass. Dagitoy ket mangipaayda ti nalaka a panagserrek kadagiti kadawyan a maus-usar a pateg a kas dagiti kolor ti temami, dagiti breakpoint, ken dagiti kangrunaan a stack ti letra no agtartrabaho iti inspektor ti browsermo, maysa a sandbox ti kodigo, wenno sapasap a panagprototipo.

Amin dagiti kostumbre a tagikuatayo ket naidasig itibs- tapno maliklikan dagiti panagsusuppiat iti maikatlo a partido a CSS.

Dagiti ramut a variable

Adda ditoy dagiti variable nga iramanmi (lalagipen a ti :rootket kasapulan) a mabalin nga aksesen iti sadinoman a nakaikargaan ti CSS ti Bootstrap. Masarakan dagitoy iti _root.scssfile mi ken nairaman kadagiti naurnong a dist file mi.

:root {
 --bs-blue: #0d6efd;
 --bs-indigo: #6610f2;
 --bs-purple: #6f42c1;
 --bs-pink: #d63384;
 --bs-red: #dc3545;
 --bs-orange: #fd7e14;
 --bs-yellow: #ffc107;
 --bs-green: #198754;
 --bs-teal: #20c997;
 --bs-cyan: #0dcaf0;
 --bs-black: #000;
 --bs-white: #fff;
 --bs-gray: #6c757d;
 --bs-gray-dark: #343a40;
 --bs-gray-100: #f8f9fa;
 --bs-gray-200: #e9ecef;
 --bs-gray-300: #dee2e6;
 --bs-gray-400: #ced4da;
 --bs-gray-500: #adb5bd;
 --bs-gray-600: #6c757d;
 --bs-gray-700: #495057;
 --bs-gray-800: #343a40;
 --bs-gray-900: #212529;
 --bs-primary: #0d6efd;
 --bs-secondary: #6c757d;
 --bs-success: #198754;
 --bs-info: #0dcaf0;
 --bs-warning: #ffc107;
 --bs-danger: #dc3545;
 --bs-light: #f8f9fa;
 --bs-dark: #212529;
 --bs-primary-rgb: 13, 110, 253;
 --bs-secondary-rgb: 108, 117, 125;
 --bs-success-rgb: 25, 135, 84;
 --bs-info-rgb: 13, 202, 240;
 --bs-warning-rgb: 255, 193, 7;
 --bs-danger-rgb: 220, 53, 69;
 --bs-light-rgb: 248, 249, 250;
 --bs-dark-rgb: 33, 37, 41;
 --bs-white-rgb: 255, 255, 255;
 --bs-black-rgb: 0, 0, 0;
 --bs-body-color-rgb: 33, 37, 41;
 --bs-body-bg-rgb: 255, 255, 255;
 --bs-font-sans-serif: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", "Noto Sans", "Liberation Sans", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";
 --bs-font-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace;
 --bs-gradient: linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0.15), rgba(255, 255, 255, 0));
 --bs-body-font-family: var(--bs-font-sans-serif);
 --bs-body-font-size: 1rem;
 --bs-body-font-weight: 400;
 --bs-body-line-height: 1.5;
 --bs-body-color: #212529;
 --bs-body-bg: #fff;
 --bs-border-width: 1px;
 --bs-border-style: solid;
 --bs-border-color: #dee2e6;
 --bs-border-color-translucent: rgba(0, 0, 0, 0.175);
 --bs-border-radius: 0.375rem;
 --bs-border-radius-sm: 0.25rem;
 --bs-border-radius-lg: 0.5rem;
 --bs-border-radius-xl: 1rem;
 --bs-border-radius-2xl: 2rem;
 --bs-border-radius-pill: 50rem;
 --bs-link-color: #0d6efd;
 --bs-link-hover-color: #0a58ca;
 --bs-code-color: #d63384;
 --bs-highlight-bg: #fff3cd;
}

Dagiti variable ti paset

Ti Bootstrap 5 ket umad-adu nga agus-usar kadagiti kostumbre a tagikua a kas dagiti lokal a variable para kadagiti nadumaduma a paset. Iti daytoy a wagas ket pabassitenmi ti naurnongmi a CSS, siguraduenmi a dagiti estilo ket saan a natawid kadagiti lugar a kas dagiti naisanglad a lamisaan, ken palubosanmi ti sumagmamano a batayan a panag-estilo manen ken panagpalawa kadagiti paset ti Bootstrap kalpasan ti panagtipon ti Sass.

Kitaen ti dokumentasion ti lamisaanmi para iti sumagmamano a pannakaammo no kasano nga agus-usarkami kadagiti variable ti CSS . Dagiti navbarmi ket agus-usar pay kadagiti CSS a variable manipud iti v5.2.0. Us-usarenmi pay dagiti CSS a variable iti ballasiw dagiti gridmi—kangrunaan para kadagiti gutters ti baro nga opt-in a grid ti CSS —nga addaan iti ad-adu a panagusar ti paset nga umay iti masakbayan.

Tunggal mabalin, itudingmi dagiti variable ti CSS iti lebel ti batayan a paset (kas pagarigan, .navbarpara iti navbar ken dagiti sub-pasetna). Daytoy ket mangkissay ti panagpugto no sadino ken kasano ti mangpasayaat, ken mangipalubos kadagiti nalaka a panagbalbaliw babaen ti grupomi kadagiti masakbayan a panagpabaro.

Prefix nga

Kaaduan kadagiti variable ti CSS ket agus-usar ti prefix tapno maliklikan dagiti panagdinnungpar iti bukodmo a codebase. Daytoy a pangrugian ket mainayon iti --dayta a kasapulan iti tunggal maysa a variable ti CSS.

Ipasayaat ti prefix babaen ti $prefixSass variable. Babaen ti kasisigud, daytoy ket naikabil iti bs-(paliiwenyo ti sumaruno a dash).

Dagiti pagarigan

Dagiti variable ti CSS ket mangitukon ti kapada a fleksibilidad kadagiti variable ti Sass, ngem awan ti kasapulan ti panagtipon sakbay a maiserbi iti browser. Kas pagarigan, ditoy ket i-reset tayo ti font ken link styles ti panid tayo babaen kadagiti CSS variables.

body {
 font: 1rem/1.5 var(--bs-font-sans-serif);
}
a {
 color: var(--bs-blue);
}

Dagiti puntos ti panagburak ti grid

Bayat nga iramanmi dagiti grid breakpointmi a kas dagiti CSS a variable (malaksid ti xs), ammom a dagiti CSS a variable ket saan nga agtrabaho kadagiti panagsaludsod ti media . Daytoy ket babaen ti disenio iti CSS spec para kadagiti variable, ngem mabalin nga agbaliw kadagiti sumaganad a tawen nga addaan iti suporta para kadagiti env()variable. Kitaen daytoy a sungbat ti Stack Overflow para kadagiti sumagmamano a makatulong a silpo. Kabayatanna, mabalinmo nga usaren dagitoy a variable kadagiti dadduma a kasasaad ti CSS, ken kasta met iti JavaScript-mo.